Write Your First AWS Lambda Function

Write Your First AWS Lambda Function

What is it?