Introduction to Headless Chrome with Java

Introduction to Headless Chrome with Java

In the previous articles, I introduce you to two different tools to perform web scraping with Java. HtmlUnit in the first article, and PhantomJS in the article about handling Javascript heavy website.

2 Likes

chào bro, english của tôi rất tệ xin hãy tha thứ .
Tôi có mã sử dụng đầu chrome ít hơn với thư mục dữ liệu người dùng bởi java nhưng ít hoạt động. Bạn có thể dạy tôi không:
tùy chọn ChromeOptions = ChromeOptions mới ();
options.addArguments ( “user-data-dir = Người dùng \ Data”)
.addArguments - ( “Hồ sơ-directory = hồ sơ 1”)
.addArguments ( “không đầu”)
.addArguments ( “- vô hiệu hóa-gpu”);
Trình điều khiển WebDriver = ChromeDriver mới (tùy chọn);

chrome không đầu sử dụng chrome defaul không hồ sơ.
Cảm ơn người anh em.